Att skola demokrater:

en stor uppgift med liten tid

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska värderingar.

Samhällsorienterade ämnen har viktiga roller att spela i dagens mångkulturella och globala samhälle. Enligt skolans styrdokument förväntas de bidra med kunskaper och värderingar relevanta för samtidens och framtidens medborgare. Enligt skolans värdegrund ska det vara en plats som förmedlar och förankrar respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Denna uppgift kan vara en särskilt stor utmaning för de lärare som endast har begränsad tid till undervisning i ämnen som samhällskunskap och historia.

Vilket utrymme finns för att i undervisningen bidra till att stärka elevers demokratiska och interkulturella kompetens? Är det viktigt, och i så fall varför? Hur kan man göra? Detta är några av de frågor som du tillsammans med kollegor, forskare och pedagoger får möjlighet att diskutera och reflektera över under denna eftermiddag.

   

Datum: 2020-10-15

Tid: 12:45 -16:30 

Målgrupp: Vi välkomnar särskilt lärare på gymnasiets introduktions- och yrkesprogram, samt lärare inom vuxenutbildning. Fortbildningen passar lärare som undervisar i olika skolformer från årskurs 7.

Plats: Zoom

* För Mediapoolens avtalskunder

Dagens program

12.45-13.00

Koppla upp på Zoom
Teknisk hjälp på distans finns tillgänglig från Forum för levande historia

13.00-13.15

Inledning och välkomnande
Syftet med fortbildningen och dess upplägg.

13.15-13.45

Föreläsning
En demokratifrämjande skola – utmaningar och möjligheter Mikael Persson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13.45-13.55

Paus

13.55-14.25

Forts. föreläsning, samt gruppreflektioner
En demokratifrämjande skola – utmaningar och möjligheter

14.25-14.30

Mikropaus

14.30-15.00

Föreläsning
Interkulturell historieundervisning och demokratisk kompetens
Prel. Maria Johansson, lektor i historia vid Globala Gymnasiet och doktorand vid Karlstads Universitet

15:00-15.15

Reflektion i smågrupper och diskussion

15.15-15.35

Paus

15.35-16.10

Introduktion till workshop: Demokratiska samtal
Camilla Sjöström, pedagog vid Forum för levande historia

16.10-16.15

Mikropaus

16.15-16.30

Återsamling, avslutande kommentarer

 

Om föreläsarna & arrangörerna

Mikael Persson
Mikael Persson är professor i statskunskap vid Göteborgs universitet. Han har bedrivit omfattande forskning kring frågor som rör demokrati, bland annat i relation till utbildning. Han är en av författarna till rapporten Är skolan demokratifrämjande? där forskningsläget kring demokratistärkande insatser sammanfattas.

Kenneth Nordgren
Kenneth Nordgren är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Han är professor
i samhällsvetenskapernas didaktik och vetenskaplig ledare för Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet. Kenneth disputerade 2006 med avhandlingen Historia som medvetande kultur och handling i det mångkulturella Sverige.

Maria Johansson
Maria Johansson är lärare i historia och har en fil.lic. i historiedidaktik. Hennes licentiatavhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens handlar bland annat om hur historieämnet kan bidra till att stärka elevers interkulturella lärande.

Mediapoolen
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun.

Mediapoolens främsta uppgift är att erbjuda mediepedagogiska resurser och kompetensutveckling i form av kurser och inspirationsdagar för att
hjälpa pedagoger att utveckla undervisningen.

Forum för levande historia
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsens historia.

Verksamheten bedrivs med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning. Forum för levande historia tar fram material för lärare och elever i grundskolan, gymnasiet och andra skolformer, samt producerar utställningar,
seminarier, fortbildningar och rapporter.

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig [email protected] eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This